โรงเรียนบนฐานวิจัย: สพป.สข 3

การพัฒนาโรงเรียนบนฐานวิจัย ในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 3  ปี 2554 – ปี 2555

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ โรงเรียน อำเภอ
1 การพัฒนาการสอนแบบโครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านมุนี  สพป.สงขลา 3 นางศรินทิพย์ ทะสะระ บ้านมุนี สะบ้าย้อย
2 การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ สพป.สงขลา 3 นางสาววนิดา ไหมพรม บ้านม่วงถ้ำ เทพา
3 การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานโดยการบูรณาการเพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านคูนายสังข์    อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา นางพนารัตน์ เสนเกตุ บ้านคูนายสังข์ จะนะ
4 การพัฒนาการสอนแบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ สพป.สงขลา 3 นางสาวภิรมร์ อินธนู วัดเทพาไพโรจน์ เทพา
5 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง นางอุษา มูเก็ม บ้านเกาะแลหนัง เทพา
6 การพัฒนาการสอนแบบโครงงานของโรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลาเขต 3 นางพรพรรณ พิรุณ บ้านสะพานหัก จะนะ
7 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานกิจกรรมฝึกทำโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา นายลิขิต หนูแก้ว บ้านคอลอมุดอ สะบ้าย้อย
8 การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป.สงขลา 3 ร้อยตรีจรัส ศรีประพันธ์ บ้านคลองแงะ สะเดา
9 เทคนิคการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สข.3 นางจินดา  สงวนศิลป์ บ้านนาปรัง สะเดา
10 การสอนแบบโครงงานสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป.สงขลา 3 นางแก้วใจ แสงอรุณ (ป.6)นางสาวสุมาลี เห็ดหัด (ป.5) บ้านแม่ที เทพา
11 โครงงานเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  ในนักเรียนชั้นป.5  กับการเรียนรู้แบบเดิมในนักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  อ.เทพา  จ.สงขลา นาย อุดร วรรณจันทร์ วัดคงคาสวัสดิ์ เทพา
12 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2554 นางสาวจิรวดี จันทร์เส้ง บ้านคอลอมุดอ สะบ้าย้อย
13 เทคนิคการสอนแบบโครงงาน นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.2 ของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล  สพป.สงขลา เขต  3 นางรัถยา ยอดพรหมทอง บ้านทุ่งไพล สะบ้าย้อย
14 แผนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์ ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จะนะ
15 การพัฒนาการสอนแบบโครงงานแบบบูรณาการด้วยวิจัย โรงเรียนบ้านป่างาม  สพป.สงขลา เขต  3 นายเกษม สมหวัง บ้านป่างาม จะนะ
16 การสอนโครงงานบนฐานการเกษตรของนักเรียนโรงเรียนบ่อเกดวิจิตวิยทา อ.สะเดา จ.สงขลา นายสุนันท์ นุ่นชูคัน บ่อเกดวิจิตรวิทยา สะเดา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s