เรื่องที่หนูอยากรู้..สู่การเรียนรู้แบบโครงงานด้วยกระบวนการวิจัย รร.บ้านป่างาม จ.สงขลา

ชมคลิปการนำเสนอ ได้ที่นี่ หรือ http://www.youtube.com/watch?v=_X_BYypx1MU

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เห็นความสามารถของเยาวชนไทย ในภาคใต้ คือ โรงเรียนบ้านป่างาม อ.จะนะ จ.สงขลา สังกัดสพป.สข.3 ได้จัดเวทีนำเสนอ “เรื่องที่หนูอยากรู้..สู่การเรียนรู้แบบโครงงานด้วยกระบวนการวิจัย” ให้น้องๆ นักเรียนชั้น ป.3 ได้แสดงความสามารถโดยการนำเสนอผลงานที่ได้ทำมาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/54 ให้กับผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้ปลื้มใจไปตามๆ กัน ที่พูดได้อย่างนี้ก็เพราะเห็นเด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น อย่างพิธีกรตัวจิ๋ว(แต่แจ๋ว) มีเล่นมุกขำๆ อยู่ตลอด คนอื่นๆ ก็พูดได้ปล๋อเลยที่เดียว ยิ่งไปกว่านั้น แอบเห็นผู้ปกครองยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตลอดที่เด็กๆ ขึ้นนำเสนอ

ด้วยบริบทที่ชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ใช้ภาษามลายูสื่อสารกันตามปกติ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนพูดภาษาไทยไม่ชัด ไม่กล้าพูด และอายที่พูดแสดงความคิดเห็น แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคที่คณะครูโรงเรียนบ้านป่างาม จะทำให้นักเรียนของตนเปลี่ยนแปลง

การบวนการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มขึ้น เมื่อโรงเรียนได้ถูกยกเป็นให้โรงเรียนดีระดับอำเภอ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 (สพป.สข.3) ในเดือนกรกฎาคม 54 โรงเรียนได้นำครูแกนนำ 4 คน เป็นทีมทำงานที่เข้มแข็ง เหนียวแน่น และทุ่มเทกับการทำงานนี้มาก (แม้แต่ในวันหยุดก็ยังเป็นวันทำงาน) เข้าสู่กิจกรรมที่สพป.สข.3 และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้สนับสนุนและจัดกระบวนการ ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆ คือ การฝึกจิตตปัญญาศึกษา, การคิดอย่างเป็นระบบ, การสอนแบบโครงงาน และการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ และหลังจากผ่านกระบวนการฝึกข้างต้น ครูแกนนำทั้ง 4 คน จึงนำผลจากกิจกรรมเหล่านั้นลงสู่โรงเรียน โดยนักเรียนชั้น ป.3 เป็นต้นแบบ ผ่านการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ อย่างเช่นวันนี้

นักเรียนบอกว่าภาชนะจากโฟมไม่ควรนำมาใช้เพราะย่อยสลายไม่ได้

Advertisements

นักเรียนนำเสนอผลงาน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล จ.สงขลา

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแกนนำโรงเรียนบ้านทุ่งไพล จัดให้มีการนำเสนอผลงานนักเรียน ชั้น ป.3 โดยนักเรียนทำโครงงานเรื่อง “การทำความสะอาด” สิ่งที่เห็นจากการไปเยี่ยมที่โรงเรียนตั้งแต่แรกๆ มาถึงวันนี้ นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น 100% นักเรียนมีวินัยเรื่องการทำความสะอาด โรงเรียนสะอาดชวนมองจะหาใบไม้ซักใบก็ยากนัก การเปลี่ยนแปลงที่น่าปลื้มใจ คือนักเรียนกลับบ้านช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน โดยผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า “หลังจากกลับจากโรงเรียนเด็กๆ ช่วยทำงานบ้าน หุ้งข้าวบ้าง ล้างจานบ้าง เก็บเสื้อผ้าเป็นระเบียบ และทำการบ้านได้ด้วยตัวเอง เห็นแล้วแอบปลื้มใจอยู่มาก” ซึงเป็นการการันตีได้ว่าการเรียนการสอนแบบโครงงานจะสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ โดยจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ

ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายของโรงเรียน เห็นเด็กๆ อ่อนน้อมด้วยการไหว้สวย (เน้นๆ) ผสมกับร้อยยิ้มน้อยๆ และแววตาที่สดใส ที่มีให้เห็นตลอดตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ ทำให้เชื่อมั่นว่าเด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข หากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมแล้ว แน่นอนว่าเด็กๆ จะเกิดการใฝ่เรียนรู้ และปฏิบัติดี ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่สามารถก้าวสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็งและเป็นคนดี


นักเรียนนำเสนอผลงาน


ผู้ปกครองเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของลูก


ทางเข้า และบรรยากาศของโรงเรียน

post by Naraporn

นักเรียนนำเสนอผลงาน (สพป.สข.3)

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จำนวน 4 โรงเรียน จัดให้นักเรียนนำเสนอผลงาน ด้วยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนฐานการวิจัย ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2555 ดังนี้

วันที่ 21 เวลา 10.00 น.  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 22  เวลา 13.30 น.  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 23 เวลา 13.30 น.  โรงเรียนบ้านแม่ที อ.เทพา

วันที่ 30  เวลา 10.00 น.  โรงเรียนบ้านป่างาม อ.จะนะ

by นราพร