โครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย

บทความวิชาการ ปี 2555  จำนวน 9 โครงการ

 1. เรื่อง “การสอนประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์พื้นบ้านของโรงเรียนวัดสวนพล”  หัวหน้าโครงการ : นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนวัดสวนพล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 2. เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”  หัวหน้าโครงการ : นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 3. เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6”  หัวหน้าโครงการ : นายเกษม บูหัส โรงเรียนบ้านเกาะทาก อ.จะนะ จ.สงขลา
 4. เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6”  หัวหน้าโครงการ : นายคล้าย ไชยโยธา โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 5. เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์”  หัวหน้าโครงการ : นายทนงค์ บุญช่วย โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 6. เรื่อง “การสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรของนักเรียนประถมศึกษา”  หัวหน้าโครงการ : นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ โรงเรียนบ้านชุมโลง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 7. เรื่อง “การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังหอน”  หัวหน้าโครงการ : นางศรีบุญญา ย่องบุตร โรงเรียนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 8. เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเกาะเสือ”  หัวหน้าโครงการ : นายถาวร หนูสงวน โรงเรียนบ้านเกาะเสือ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 9. เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา”  หัวหน้าโครงการ : นายสุชาติ สุริยันยงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา อ.สะเดา จ.สงขลา

บทความวิจัย ปี 2551  จำนวน 18 โครงการ

 1. การพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ: เก่ง ดี มีสุข
 2. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการวิจัยของครูโรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง
 3. การพัฒนาการอ่านไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านเก่า อ.นาทวี จ.สงขลา
 4. ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหว่างปฏิบัติงานโดยครูแกนนำโรงเรียนสงขลาวิทยาคม
 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
 6. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : กรณีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดโรงเรียนบ้านชุม โลง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 7. การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเสม็ด
 8. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 9. ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยางาม
 10. กระบวนการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะปราง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 11. กระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโดน
 12. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้พุทธศาสนาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 13. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดสันติวัน
 14. การประเมินผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2
 15. การพัฒนาครูด้วยรูปแบบ SWIPPACA
 16. การพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
 17. การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหัตถกรรมกะลามะพร้าว ของโรงเรียนวัดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
 18. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร จ.สงขลา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s