โครงงานฐานวิจัย : การเพิ่มรายได้การทำสวนยางพาราในชุมชนบ้านทับช้าง จ.สงขลา

ชุดโครงงาน เรื่อง การเพิ่มรายได้การทำสวนยางพาราในชุมชนบ้านทับช้าง จ.สงขล
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม

1.
ชื่อเรื่องารมหัศจรรย์น้ำหมักชีวภาพ
ผู้ทำโครงงาน: 1. นางสาวรัตชฎา จิระรัตน์ 2. นางสาวยุวดี จันทอง 3. นางสาวจันจิรา รัตนกุล 4. นางสาวจุฑามาศ อัตเส็ม 5. นางสาวว่านตะวัน จุ้ยทอง
แนะนำ : ลดเหลือ 3 คนต่อกลุ่ม เพราะโครงการนี้ฝึกเด็กทำงาน
ครูที่ปรึกษา: ครูปารณีย์ ติ้งมุข
ที่มาและความสำคัญ
ชาวสวนยางในชุมชนบ้านทับช้างส่วนใหญขายน้ำยางสดมากกว่ายางแผ่น แต่ต้องรักษาสภาพน้ำยางสดด้วยการใส่แอมโมเนีย
โครงงานนี้จึงสนใจจะใช้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งทำได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้แทนแอมโมเนีย เพื่อลดอันตรายจกสารเคมี และลดค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดการใช้แอมโมเนีย
2. เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้
3. เพื่อลดอันตรายจากสารเคมี
วิธีการดำเนินงาน : ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวสวน, สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น และเลือกที่กลุ่มสนใจ, ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้า :
แนะนำ : (1) การเสื่อมสภาพของน้ำยางสด เกิดจากการแบคทีเรีย การใช้น้ำหมักชีวภาพซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ยิ่งจะทำให้ยางจับตัว ดังนั้นแนวคิดของโครงงานนี้ที่ไม่ถูกต้อง ปรับปรุงใหม่
              (2) การดำเนินงาน ไม่ชัดเจนว่าจะได้ความรู้อะไร
               (3) ในวัตถุประสงค์ 2, 3 นั้น “การลดค่าใช้จ่าย และลดอันตราย” เป็นข้อมูล ที่ได้จากการการไม่ใช้แอมโมเนีย นั้นคือเป็น “ผล” ของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จึงไม่ควรนำมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์
—————————————————————
2.
ชื่อเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารา
ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวกนกวรรณ เวชสันดาร 2. นางสาวพนิดา ไชยเพชร 3. นางสาวจุฑามาศ วงศ์สิน 4. นางสาวจิตสุภา ดำศรี 5. นางสาวธารารัตน์ ฤทธิ์ฉิ้ม
แนะนำ : ลดเหลือ 3 คนต่อกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา: ครูจุฑารัตน์ บัวใหม่
ที่มาและความสำคัญ
เขียนรายละเอียด ว่ามีปัญหาอะไร ทำไมจึงสนใจจะทำเรื่องนี้ มีความรู้เดิมอะไรบ้าง มีแนวคิดจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาต้องการเพิ่มรายได้ให้สวนยางพารา
2. เพื่อต้องการลดปุ๋ยในการปลูกยางพารา
3. เพื่อได้สัตว์ที่ปลอดสารพิษ
แนะนำ : เปลี่ยนเป็นเพื่อศึกษาวิธีการและเวลาในการเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง เพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตว์
วิธีการดำเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
2.สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพาราจากเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารา
3. สำรวจพื้นที่จริงและบันทึกผล
4. นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและเรียบเรียง
5. สรุปผลและนำเสนอข้อมูล
แนะนำ : ในการสอบถามเราต้องมีข้อสงสัย  โครงงานนี้สงสัยว่าอะไร
ความก้าวหน้า
ขณะนี้โครงงานได้ประสบความสำเร็จประมาณ 60 % ได้ข้อมูลจากการสอบถาม และจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์
แนะนำ: ตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าอยากจะรู้อะไร สงสัยอะไร เพื่อจะได้นำข้อสงสัยไปหาข้อมูลและแปลผลเป็นความรู้

              เช่น สงสัยว่าชาวสวนยางบ้านทับช้างควรเลี้ยงสัตว์อะไรดี, การเลียงสัตว์เป้นอาชีพเสริมเหมาะกับชาวสวนบยางแบบไหน (รายเล็กหรือรายใหญ่ คนกรีดหรือเจ้าของ)  การเลี้ยงสัตว์ในสวนยางสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างไร เป็นต้น
—————————————————————
3.
ชื่อเรื่อง การบำบัดน้ำเสียในโรงรมน้ำยาง
ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวสโรชา พรมศรี 2. นางสาวสุธิดา ซุ่นสุวรรณ 3. นายจักรพรรดิ์ เสนาพันธ์ 4. นางสาวชวนขวัญ จันทร
ครูที่ปรึกษา: ครูศิรประภา ขวัญทอง
ที่มาและความสำคัญ
ในการผลิตยางแผ่นรมควัน มีการแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นแห้ง ทำให้มีน้ำเสียจากการแปรรูป คนในชุมชนหรือในหมู่บ้านนั้นได้รับผลกระทบจากโรงรมน้ำยางในหลายอย่าง โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำที่ทางโรงรมได้ปล่อยลงมาทำให้คนในชุมชนนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะน้ำทีทางโรงรมปล่อยมานั้นเป็นกรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กที่ลงมาเล่นน้ำนั้นทำให้รับพิษ และเกิดโรคต่าง ๆ ที่ร้ายถึงขั้นเสียชีวิตได้
แนะนำ เขียนใหม่ให้เป็นเหตุเป็นผล เรียงจากเรื่องใหญ่ไปสู่สิ่งที่สนใจ

             ให้รายละเอียดปัญหาที่แท้จริง ว่าคืออะไร แล้วโครงงานนี้จะแก้ปัญหาอะไร และจะแก้อย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาความรู้และวิธีการบำบัดน้ำเสีย (ต้องรู้ก่อนจะทำโครงงานนี้ และบอกได้ว่าจะใช้วิธีการอะไร บำบัด)
2. เพื่อนำน้ำที่เน่าเสียจากการทำยางในโรงรมน้ำยาง กลับมาใช้ใหม่ได้ โดยปลอดภัย และสามารถช่วยคนในชุมชนไม่ให้เดือดร้อยและขัดแย้งกับทางโรงรม
3. เพื่อลดมลพิษทางน้ำ เพราะน้ำเน่าเสียจากยางนั้นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆ
แนะนำ: ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น นำน้ำเสียมาใช้ใหม่ คือ อะไร  จะเลิกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียอะไรในโรงรมยางแผ่น
             วัตถุประสงค์ที่ 1 ต้องศึกษาก่อนทำโครงงานนี้
              วัตถุประสงค์ที่ 3 เป็นผลจากข้อ 2 จึงไม่ควรเขียนเป็นวัตถุประงค์ใหม่
วิธีการดำเนินงาน
เริ่มจากการสำรวจพื้นที่ที่ทางโรงรมยางได้ปล่อยน้ำเสีย จากการทำยาง ลงมาจากนั้นก็นำน้ำจากโรงรมน้ำยางมาหาความเป้นกรด เป็นเบสของน้ำเพื่อจะได้หาวิธีที่ถูกว่าควรบำบัดน้ำอย่างไร หลังจากนั้นก็นำสิ่งที่อยู่ในโรงรมน้ำยางมาทำการทดลองว่าอะไรที่สามารถนำมาใช้ลดความเป็นกรดเป็นเบสของน้ำได้
แนะนำ: น้ำเสียเนื่องจากมีสารอินทรีย์ในน้ำ ซึ่งก็คือเซรัมในน้ำยาง
              การบำบัดน้ำเสียมีหลายวิธี โครงงานจะใช้วิธีอะไร ไม่ชัดเจน ต้องสืบค้นข้อมูลให้มากกว่านี้
              ยังไม่รู้ว่าจะทดลองอะไร
               การลดความเป็นกรด ไม่ได้แก้ปัญหาจริง ต้องเข้าใจกลไกของการย่อยสลายสารอินทรีย์ก่อน ให้รีบไปปรึกษาครูชีวะ
ความก้าวหน้า
ได้ทดลองแล้วว่าน้ำในโรงรมยางมีความเป็นกรด ตอนนี้เราได้ทำการทดลอง แล้วว่าอะไรที่สามารถใช้บำบัดน้ำเสียได้ เช่น ขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาของไม้ยางในโรงรมยาง
———————————————————–—-
4.
ชื่อเรื่อง ผลตอบแทนจากการปลูกพืชแซมในสวนยางใหม่
ผู้ทำโครงงาน 1. นายอภิกร แย้มรัตน์ 2. นายวรรณฉลอง ทิพย์ศรี 3. นายอานิรุต รักเอี่ยม 4. นายศักนรินทร์ ถิ่นวังทอง 5. นายมนูญศักดิ์ จันทร์ทองอ่อน 6. นายธนวัฎ รัตนะมะสะ
แนะนำ : ลดเหลือ 3 คนต่อกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา: ครูนิพพา สุขปาละ
ที่มาและความสำคัญ
การปลูกพืชเสริมที่นำมาปลูกในสวนยางใหม่เพื่อจะได้เป็นรายได้เสริม ก่อนที่จะได้เบิกหน้ายางครั้งแรก
การปลูกพืชเสริมนี้เป็นแนวทางการประหยัดอย่างหนึ่ง ซึ่งตรงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวสวนยางใหม่
แนะนำ เขียนใหม่ เพราะอ่านแล้วไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่ม
             เขียนให้เห็นถึงปัญหา และแนวคิดของการทำโครงงานนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหารายได้เสริมก่อนที่จะเบิกหน้ายาง
2. เพื่อคำนวณรายได้จากการเก็บผลผลิตของพืชแต่ละชนิด
3. เพื่อนำรายได้จากการขายผลผลิตมาบำรุงต้นยาง
แนะนำ ตั้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ชัดเจน  เพราะวัตถุประสงค์จะทำให้มองเห็นการเก็บข้อมูล และจะได้ความรู้อะไร ไม่ใช้ตั้งลอยๆ หรือตั้งอย่างไรก็ได้
วิธีการดำเนินงาน
1. สำรวจพื้นที่ปลูกพืชเสริมในสวนยางใหม่
2. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกพืชเสริมในสวนยางใหม่
3. สรุปรายได้โดยการแจกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามจากชาวสวนยางในแต่ละสวนแล้วนำมาประเมินรายได้ของแต่ละสวนภายใน 1 เดือน
ความก้าวหน้า
ตอนนี้ได้ไปสำรวจตรวจพื้นที่ปลูกพืชเสริมเรียบร้อยแล้วและกำลังร่างแบบฟอร์มเพื่อที่จะสอบถามชาวสวนยางที่ปลูกพืชเสริมแล้วนำมาสรุปรายได้
แนะนำ : คำถามและข้อสงสัย มีความสำคัญต่อการสำรวจข้อมูล
               อยากทราบว่า โครงงานนี้มีข้อสงสัยอะไรบ้าง
————————————————————–
5.
ชื่อเรื่อง การเพิ่มปริมาณของน้ำยาง
ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาววธิดา สังข์โต 2. นายวีรยุทธ์ เดิมพรหม 3. นายทวีศักดิ์ ยอดดำ 4. นายพชร เพ็ชรแก้วหีม 5. นายฉัตรมงคล ชูเนียม 6.นายปรัญชัย เพ็งแก้ว
แนะนำ : ลดเหลือ 3 คนต่อกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา ครูมีเกียรติ สุขเล็ก
ที่มาและความสำคัญ
 เขียนรายละเอียด ว่ามีปัญหาอะไร มีแนวคิดจะแก้ปัญหาอย่างไร
วัตถุประสงค์ : เขียนรายละเอียด
วิธีการดำเนินงาน : เขียนรายละเอียด
ความก้าวหน้า :  เขียนรายละเอียด

แนะนำ : ไม่เห็นแนวคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะได้น้ำยางเพิ่ม  ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ 
—————————————————————————-
6.

ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา
ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวนันทิยา จันโท 2. นางสาวธัญญาเรศ ชุมนวล 3. นางสาวปิยะมาศ จัลปาล 4. นางสาวจิณณภัต มะลิด 5. นางสาวดวงพร ปานกล้า 6. นางสาวฮันนา หมั่นสนิท
แนะนำ : ลดเหลือ 3 คนต่อกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา : ครูไชยา สุวรรณโณ
ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันมีการใช้ถุงกระดาษในการใส่น้ำแข็งเพื่อให้น้ำแข็งอยู่ได้นาน ใช้เสร็จคนส่วนมากมักจะทิ้งทำให้เป็นขยะถึงมันจะเป็นกระดาษแต่ก็ใช้เวลานานในการย่อยสลาย จึงได้คิดวิธีที่จะนำขยะนั้นมาแปรรูปให้มีประโยชน์ และประหยัดในการใช้สอย และเป็นการลดขยะไปอีกด้านหนึ่ง โดยการนำถุงกระดาษมาเคลือบกับน้ำยางพารา สามารถทำเป็นกระถางต้นไม้หรือของประดับตกแต่ง

แนะนำ : อ้างถึงการใส่น้ำแข็งทำไม  

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้
2. เพื่อเพิ่มอาชีพเสริมในครัวเรือน
3. เพื่อลดขยะจากการใช้ถุงกระดาษ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพารา
วิธีการดำเนินงาน
นำถุงกระดาษมาเคลือบน้ำยางแล้วตากแดด และถ้าต้องการให้วัสดุหนาขึ้นให้นำมาเคลือบอีกครั้ง
ความก้าวหน้า
แนะนำ : การนำน้ำยางมาใช้ ต้องมีความรู้เคมีน้ำยาง เพื่อปรับสมบัติน้ำยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ใช่แค่เอาน้ำยางมาเคลือยกระดาษแล้วนำไปใช้งาน
               ถ้าจะทำโครงงานนี้ ต้องศึกษาสูตรน้ำยางที่จะใช้เป็นวัสดุเคลือบ ไม่จำเป็นต้องเฉพาะกระดาษ จะเคลือบอะไรก็ได้

————————————————————–

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s