โครงงานฐานวิจัย : การเพิ่มรายได้ชุมชนชายฝั่งทะเลสทิงพระ จ.สงขลา

ชุดโครงงาน เรื่อง การเพิ่มรายได้ชุมชนชายฝั่งทะเลสทิงพระ จ.สงขลา

   เขียนที่มาของของแนวคิดนี้

1.
ชื่อเรื่อง เตาเผาเอนกประสงค์
ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวณัฐกานต์ มากคำ 2. นางสาวสุภาวดี ผัสสะ 3. นางสาวนิชนันท์ มิ่งแก้ว
ครูที่ปรึกษา 1. ครูสุดารัตน์ มุสิกะ 2. ครูวิธีนันท์ วินัยประสิทธิ์

ที่มาและความสำคัญ
มีปัญหาอะไร
   ใช้หลักการอะไรแก้ปัญหา
   เตาเผาที่จะพัฒนา เป็นอย่างไร
   ความรู้จะที่ได้ คือ อะไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมให้อาหารสุกพอดี
2. เพื่อศึกษาและดัดแปลงจากหม้อนึ่งเป็นเตาเผา
3. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเผาอาหาร

คำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
  อยากทราบว่า อุณหภูมิ การดัดแปลงหม้อ และเวลา เกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งที่ต้องการรู้

วิธีการดำเนินงาน
ความก้าวหน้า
แนะนำ
   วิเคราะห์ให้รู้ว่าอะไรคือ “เหตุ” และ “ผล”
   ตั้งชื่อเรื่องให้เป็นวิชาการ เพราะชื่อเตาเอนกประสงค์ อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าจะทำอะไร จะได้อะไร
   เด็กต้องรู้ก่อน ว่ามีปัญหาอะไร จึงสนใจจะศึกษาเรื่องนี้

—————————————————————————————————

2.

ชื่อเรื่อง ทรายขัดผิว
ผู้ทำโครงงาน
ครูที่ปรึกษา
ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและสำรวจการทำปฏิกิริยาของทรายขัดผิว
2. เพื่อศึกษาผลให้รู้ว่าทรายสามารถนำมาขัดผิวได้มาน้อยเพียงใด
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตนเอง

วิธีการดำเนินงาน :
ความก้าวหน้า :
แนะนำ : แนวคิดไม่ชัด
———————————————————————————————————–
3.
ชื่อเรื่อง การสกัดสารสีจากใบคนที
ผู้ทำโครงงาน: 1. นางสาวสาธิต โชตะชมา 2. นางสาวสุกัญญา รัตนวรณ์ 3. นางสาวชลิตา รัติโชติ 4. นางสาวณัฐริษา ภาเสโร
ครูที่ปรึกษา: 1. ครูทวี มุสิกะ 2. ครูกาญจนา ชุมทอง 3. ครูลัดดาวรรณ สูงสุด
ที่มาและความสำคัญ:
    ทำไมจึงสนใจจะสกัดสีจากใบคนที และมีความรู้เดิมอะไรบ้าง
    ใบพืชอื่น ใช้ได้หรือไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาส่วนต่าง ๆ ของใบคนทีที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดสารให้ได้สีเข้มที่สุด
2. เพื่อศึกษาตัวทำละลายชนิดใดที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดสารจากใบคนทีให้ได้สีเข้มที่สุด
3. เพื่อเปรียบเทียบสีที่ได้จากใบคนทีสดและแห้ง
4. นำสารสกัดจากใบคนทีที่สกัดมาใช้ประโยชน์

วิธีการดำเนินงาน:
ความก้าวหน้า:
แนะนำ
    การสกัดสีจากพืช มีคนทำมาเยอะมาก จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจถ้าเป้าหมายไม่ชัด ที่เชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเล 
    นอกจากนี้ เป้าหมายไม่ชัดเจน
———————————————————————————————————–
4.
ชื่อเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ดักจับปลาหมึกจากขวดเหลือใช้
ผู้ทำโครงงาน 1. นายเนติวัฒน์ คำสุวรรณ 2. นางสาวจุฑาทิพย์ พุณรัตน์ 3. นางสาวอุทัยวรรณ เรืองศรี
ครูที่ปรึกษา 1. ครูประเสริฐ ผ่องใส
ที่มาและความสำคัญ
ทำไมจึงสนใจการพัฒนาอุปกรณ์ดักจับปลาหมึก
   วิธีการเดิม คือ อะไร มีข้อด้อยอย่างไร
   วิธีการที่สนใจ คือ อะไร มีข้อเด่นอะไร
   หลักการของวิธีการใหม่ นำไปสร้างอุปกรณ์ได้กี่แบบ
   จะวัดผลของวิธีการใหม่ เปรียบเทียบกับ วิธีการเดิม ได้ด้วยข้อมูลอะไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาที่อยู่อาศัยของปลาหมึก
2. เพื่อศึกษาวิธีการดักจับปลาหมึก
3. เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องดักจับปลาหมึก
คำถาม
   วัตถุประสงค์ที่ 1 เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์อย่างไร
   วัตถุประสงค์ที่ 2 เราต้องรู้อยู่แล้ว
  วัตถุประสงค์ที่ 3 วิธีประดิษฐ์ เป็นคำกว้างเกินไป

แนะนำ : สิ่งที่ต้องการรู้ คือ วิธีทำ หรือ ลักษณะ/รูปแบบของสิ่งที่ทำ

วิธีการดำเนินงาน
ความก้าวหน้า
แนะนำ : ปรับปรุงให้สมบูรณ์
———————————————————————————————————–
5.
ชื่อเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์เก็บหอยแมลงภู่
ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ 2. นางสาวกฤษติกา พุ่มสุวรรณ 3. นางสาวเกษฎาพร ดวงประทุม
ครูที่ปรึกษา 1. ครูสุดารัตน์ มุสิกะ 2. ครูเมธิณี ปลอดอ่อน
ที่มาและความสำคัญ
 เขียนที่มาและความสำคัญ เพื่อให้รู้ว่ามีปัญหาอะไร ทำไมจึงทำเรื่องนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเก็บหอยแมลงภู่ด้วยวิธีของชาวบ้านในอำเภอ
2. เพื่อศึกษาการเก็บหอยแมลงภู่ด้วยอุปกรณ์เก็บหอย มีดและกรรไกร
3.เพื่อศึกษาระยะเวลาในการเก็บหอยและคุณภาพของหอยที่ได้
แนะนำ : วัตถุประสงค์ที่ 3 เป็นข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 ดังนั้นไม่จำเป็นต้องนำมาเขียนใหม่
วิธีการดำเนินงาน
ความก้าวหน้า
แนะนำ
   การพัฒนาจะมีขั้นตอนของการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา “หลักการที่เหมาะสม” ของอุปกรณ์     ในการเอาชนะหลักการเดิมที่ชาวบ้านใช้ จึงต้องการข้อมูลและจุดด้อยของวิธีการเดิม
   เมื่อได้หลักการแล้วจึง สร้างเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมด้วยข้อมูลจาการทดสอบ

———————————————————————————————————–
6.
ชื่อเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์เก็บหอยเสียบ
ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวอังคณา สินทชาติ 2. นางสาวภัณฑิรา รัตนบุบฝา 3. นายเดชฤทธิ์ รุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษา 1. ครูไชยา รัชนีย์ 2. ครูหทัยวรรณ ถาวรสุข
ที่มาและความสำคัญ
เขียนที่มาและความสำคัญ เพื่อให้รู้ว่ามีปัญหาอะไร ทำไมจึงทำเรื่องนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขนาดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้งาน
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการหาหอยเสียบกับอุปกรณ์และการใช้ภูมิปัญญา
3. เพื่อศึกษาปริมาณของหอยเสียบในแต่ละครั้งมี่มีการเก็บด้วยอุปกรณ์และภูมิปัญญา
แนะนำ : ปรับปรุงวัตถุประสงค์
วิธีการดำเนินงาน
ความก้าวหน้า
แนะนำ : ใช้แนวคิดเดียวกับการพัฒนาอุปกรณ์เก็บหอยแมลงภู่
———————————————————————————————————–

 

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s