การสร้างโจทย์โครงงานฐานวิจัยและเขียนข้อเสนอโครงงาน

โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning)  เป็นรูปแบบการสอนหนึ่งที่อาศัยกระบวนการของการทำวิจัยในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งตอนต้นและตอนปลาย อาทิ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดเชิงระบบ การสังเกตุ  การจับประเด็น  การฟังอย่างลึกซึ้ง  การสื่อสาร  การทำงานเป็นทีม  การนำเสนอ และการเข้าใจตัวเอง

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในแปดศูนย์พี่เลี้ยงทั่วประเทศ  รับผิดชอบโค้ชครูแกนนำจากโรงเรียนในภาคใต้ตอนล่างที่เข้าร่วมโครงการ 12 โรง คือ โรงเรียนในจังหวัดสงขลา 10 โรง (รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2  รร.ธรรมโฆสิต  รร.จะนะชนูปถัมภ์  รร.ทับช้างวิทยาคม รร.รัตภูมิวิทยา  รร.มัธยมสิริวัณวรี 2  รร.สทิ้งพระวิทยา  รร.ระโนด  รร.ระโนดวิทยา)  โรงเรียนในจังหวัดสตูล 1 โรง (รร.จุฬาภรร์ราชวิทยาลัย สตูล) และโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 1 โรง (รร.พัทลุง)

ครูแกนนำในภาคใต้ตอนล่าง  ได้รับการอบรม การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  พลังกลุ่มและการวิเคราะห์ชุมชน  และการสอนโครงงานฐานวิจัย จนสามารถออกแบบกระบวนการ/กิจกรรม ให้นักเรียนสามารถทำโครงงานได้ด้วยตัวเอง โดยครูคอยป้อนคำถามและจัดบรรยากาศให้เด็กแสดงออก กิจกรรมการสอนของครูมี 7 ขั้น

การสอนโครงงานฐานวิจัยในปี 2557

ขั้นคิด  อ่านรายละเอียดในเอกสาร pdf ได้  ที่นี่

 ขั้นแรก สร้างโจทย์ในพื้นที่

   ขั้นที่สอง ออกแบบกิจกรรมทำโครงงาน

   ขั้นที่สาม เขียนข้อเสนอโครงงาน 

ตัวอย่างโจทย์ อ่าน 14-06-26 ความคิดจากโครงงานปลูกข้าวต้นเดียว

ขั้นปฏิบัติ  

ขั้นที่สี่ ลงเก็บข้อมูล / ทดลอง

   ขั้นที่ห้า วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ข้อมูล

   ขั้นที่หก สรุปและเขียนรายงงาน

   ขั้นที่เจ็ด นำเสนอผลงาน 

 

แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงงาน ดาวน์โหลด ที่นี่  รูปแบบ Proposal

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

26 มิถุนายน 2557

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s