โครงงานยุววิจัยเพาะพันธุ์ปัญญาภาคใต้ : เกาะยอ

ที่มา

เกาะยอเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดสงขลา อยู่บนเกาะในทะเลสาบสงขลา นักเรียนห้องเพาะพันธุ์ปัญญาจากโรงเรียนรัฐประชาสรรค์สนใจ จึงลงไปสำรวจและสร้างโจทย์วิจัย  โดยตั้งคำถามว่า  “ชาวเกาะยอจะเรียนรู้และพัฒนาอย่างไร จึงยั่งยืนได้อย่างไร”  จากนั้นจึงคิดหัวข้อโครงงานได้ 10 เรื่อง ที่ยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน

หัวข้อโครงงาน

1.ปริมาณสารปล่อยลงทะเลจากชาวเกาะยอ     สิ่งแวดล้อม

2.ความนิยมของลายผ้าเกาะยอ                         อาชีพทอผ้า                                                       

3.อัตราการเปลี่ยนแปลงของกุ้งเคย                  อาชีพทำกระปิ

4.ชาติพันธุ์ชาวเกาะยอ                                       มนุษย์ศาสตร์

5.การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิถีชีวิต

6.อิทธิพลความเชื่อต่อการแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ      ประเพณี

7. ผลกระทบจากประมงชายฝั่ง                        อาชีพประมง

8.ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเกาะยอ      ประเพณี

9.สาเหตุทำให้กุ้งเคยลดลง                             อาชีพทำกระปิ

10.การใช้โพงพางในทะเลสาบ                          อาชีพประมง

11.ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิต  ป่า/สิ่งแวดล้อม

12.วัฒนธรรมส่งผลต่อลายผ้าเกาะยอ                 อาชีพทอผ้า

แนะนำ :

ชาวเกาะยอมีอาชีพอื่นอีกหลายอาชีพ ควรนำมาสร้างเป็นหัวข้อโครงงานย่อย เช่น อาชีพภาคบริการและการท่องเที่ยว   อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และอื่น ๆ โดยเลือกอาชีพที่สำคัญมาศึกษา เช่น ทอผ้า ของฝาก  ทำกะปิ  ประมง  และอื่น ๆ  เพื่อตอบคำถามทางเศรษฐกิจ วิถีการเรียนรู้ปศพพ.  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ให้แต่ละโครงงาน (1) ตั้งคำถามหรือสมมติฐาน        (2) ตั้งวัตถุประสงค์อย่างน้อย 3 ข้อ  (3) ออกแบบการเก็บข้อมูลว่าจะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มอย่างน้อย 3 บทความ  นำมาวิเคราะห์และเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำเสนอ

การเขียนข้อเสนอโครงงาน ให้เขียนเฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม : ที่นี้

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s