ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาการโรงเรียนด้วยฐานการวิจัย”

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องสมิหลา A โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

______________________________________

 ความเป็นมา

            โครงการพัฒนาโรงเรียนบนฐานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานผ่านกระบวนการทำวิจัย ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 จำนวน 18 โรงเรียน โดยเน้นการสร้างครูแกนนำในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โครงการนี้ได้ผลงานวิจัย 18 โครงการ

            การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการพัฒนา 2 โมเดล คือ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านครูแกนนำ 5 โรงเรียน กับการพัฒนาผ่านผู้อำนวยการโรงเรียน 8 โรงเรียน เพื่อถอดบทเรียนและหาแนวทางพัฒนาต่อไป

กำหนดการประชุม

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.    เปิดประชุม โดย คุณชุมพล ศรีสังข์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3
09.30-11.00 น.    นำเสนอการพัฒนาการสอนผ่านครูแกนนำ 5 โครงการ (โครงการละ 15 นาที)

1. เทคนิคการสอนแบบโครงงาน นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
2. การพัฒนาการสอนแบบโครงงานแบบบูรณาการด้วยวิจัย โรงเรียนบ้านป่างาม
3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ที
4. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานกิจกรรมฝึกทำโครงงานสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
(พัฒนาการสอนผ่านผู้อำนวยการโรงเรียน)
6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานการวิจัย ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น

11.00-12.00 น.  วิพากษ์และเสนอแนะ โดย คุณสุรศักดิ์ ยกถาวร (รองผู้อำนวยการ) และศึกษานิเทศก์ สพป.สข.3
12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-15.00 น.    นำเสนอการพัฒนาการสอนผ่านผู้อำนวยการโรงเรียน 8 โครงการ (โครงการละ 15 นาที)

7. การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติ
บุณยวิทยาคาร)
8. การพัฒนาการสอนแบบโครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านมุนี
9. การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ
10. การพัฒนาการสอนแบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
11. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
12. การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานโดยการบูรณาการเพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
13. การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน  โรงเรียนบ้านสะพานหัก

15.00-16.00 น.    วิพากษ์และเสนอแนะ โดย รองผอ.สุรศักดิ์ ยกถาวร และศึกษานิเทศก์ สพป.สข.3 และแลกเปลี่ยนความเห็นกับร่วมกัน
16.00 น.             ปิดประชุม

จัดโดย : โครงการการพัฒนาโรงเรียนบนฐานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การติดต่อ : นางสาวนราพร อาษาพันธ์  โทรศัพท์/โทรสาร 074-446523, 081-5412578 E-mail: kruyaivijai@gmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s