ประสบการณ์สอนโครงงานภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลาเขต3

ครูสุกัญญา ชนะสิทธิ์

โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และบูรณาการภาษาอังกฤษเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  วิธีการยั่วยุของผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนคิดและอยากทำโครงงานโครงการความคิดหลายๆ ครั้ง ก็เข้าใจได้มากขึ้น ถือเป็นการทำโครงงานร่วมกันครั้งแรกของทั้งนักเรียนและครูผู้สอน นักเรียนใช้การสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ ค้นคว้าทาง Internet และลงมือทำ

ผลการสอนแบบนี้ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าด้วยตนเอง

การเข้าร่วมการทำวิจัยกับ สกว.ครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ส่วน คือ

(1) ครู เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เข้าใจการทำวิจัยมากขึ้น และเห็นว่าวิจัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยาก หรือ ยาดำอีกต่อไป  เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นจุดที่ทำให้เกิดความเข้าใจ  (2) นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น และ (3) ผู้ปกครอง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน จากการเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดทำขึ้น

การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนทำโครงงานโดยผู้สอนไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย ที่ถูกต้องคือ ครูผู้สอนมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือผู้เรียน เช่น นักเรียนเลือกศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าคำศัพท์ ครูจำเป็นจะต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ให้กับนักเรียน ก่อนให้เด็กลงมือทำเอง

สุดท้าย อยากให้กำลังใจครูผู้สอนทุกท่าน ว่าการทำโครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ครูผู้สอนต้องมีความขยัน เตรียมการสอนอย่างดี และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการจัดการเรียนการสอนโครงงานให้แก่นักเรียน ผลที่ได้คือ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง กระตือรือร้น และสนุกกับการเรียนรู้

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงานภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านคูนายสังข์

ในการดำเนินงานต้องสอนขั้นตอนของโครงงานว่าทำอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนทำเอง ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนจะทำให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากทำโครงงาน เมื่อผู้เรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได้ ผู้สอนต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้ ขั้นตอนการทำมีดังนี้
1.   การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสนใจ
2. เลือกหัวข้อโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้า
3. ขั้นวางแผน ผู้เรียนจะต้องวางแผนว่าจะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร  เช่น ถ้าไปศึกษาค้นคว้านักเรียนก็ต้องวางแผนว่าจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอะไร เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคำตอบไปทำอย่างไร
4. ขั้นตอนการดำเนินการ (Processes)
5. ขั้นประเมินผล ประเมินผู้เรียนในทักษะทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การประเมินผลจะประเมินโดยตัวนักเรียนเอง (Self-evaluation) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน (Peer-evaluation) และประเมินโดยครู (Teacher evaluation) และผู้ปกครอง

หัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ

การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบตายตัว ครูผู้สอนอาจดำเนินหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆ

ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ

1. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกทำในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละบุคคล
5. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ผอ.พนารัตน์  และคุณครูสุกัญญา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s