ประชุม “การออกแบบการวิจัยสำหรับโรงเรียน”

การประชุม “การออกแบบการวิจัยสำหรับโรงเรียน”
ณ ห้อง ME 110A  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 28 เมษายน 2554  เวลา 09.00-15.00 น.

หลักการและเหตุผล
โครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย เป็นโครงการสนับสนุนการฝึกทำวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพทั้งโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการเข้าไปจัดการกับทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  ด้วยการร่วมมือทำงานกันของ ผอ. และครูที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2554 ได้รับข้อเสนอโครงการ 13 เรื่อง ประกอบด้วย (1) โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของนักเรียน 9 โครงการ เช่น การเขียน การอ่าน การคิด  กิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ  การปรับบรรยากาศ การแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) (2) โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะครู 2 โครงการ เช่น การวิจัยในชั้นเรียน  การนิเทศ   และ (3) โครงการด้านเพิ่มความรู้ เช่น เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้การออกแบบการวิจัย โดยมี ผอ. และครูแกนนำเข้าร่วม  ผลของการประชุมคาดว่า จะได้ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ และสามารถดำเนินงานวิจัยได้ทันในเทอม 1/2554
จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้การออกแบบการวิจัย โดยมี ผอ. และครูแกนนำเข้าร่วม  ผลของการประชุมคาดว่า จะได้ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ และสามารถดำเนินงานวิจัยได้ทันในเทอม 1/2554

กำหนดการประชุม
09.00 – 10.30 น.       แนะนำหลักการ “ออกแบบการวิจัย”
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.        ปฏิบัติการ “เขียนผังการวิจัย” และเขียนข้อเสนอโครงการ
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.        นำเสนอและทบทวนวิธีวิจัย
15.00 น.                         สรุปและปิดประชุม

ติดต่อ    :   คุณนราพร อาษาพันธ์  โทร. 081-5412578, 074-446523   E-mail: kruyaivijai@gmail.com,      https://kruyaivijai.wordpress.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s