SK3_8_การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหัก

โครงการ “การพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหัก”

นางพรพรรณ พิรุณ  โรงเรียนบ้านสะพานหัก  อ.จะนะ  จ.สงขลา

โทร 074-300212, 080-1383718

ความสำคัญ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นทักษะที่สำคัญ โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน เนื่องจากนักเรียนทั้งหมดนับถืออิสลาม จึงมีผลสัมฤทธิ์ต่ำในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงสนใจพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านและการเขียนของนักเรียน

2. เพื่อศึกษาและกำหนดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน

3. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหักที่มีต่อโครงการการพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน

วิธีวิจัย มี 4 กิจกรรม คือ

(1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัย

(2) หากิจกรรมพัฒนาการอ่าน

(3) เก็บข้อมูล

(4) ศึกษาความพึงพอใจ

ความเห็น

– การพัฒนา ควรจะพัฒนาทั้งหมด ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพราะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

– สืบค้นความรู้ว่า โรงเรียนอื่นเขาทำอย่างไร จึงแก้ปัญหานี้ได้ ไม่ควรนึกเอาเอง

– มีทฤษฎีและหลักการอะไรบ้าง ที่จะนำมาใช้พัฒนาทักษะเหล่านี้

– วัตถุประสงค์ข้อ 3 และ 4 เป็นข้อมูลอธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ไม่จำเป็นต้องนำมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์อีก  เช่นเดียวกับในวิธีวิจัย

สรุป

แนะนำให้แก้ข้อเสนอโครงการใหม่ โดยแบบวิธีการวิจัยใหม่ และเชื่อมโยงกับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ของนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s