SK3_5_การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บริบทชุมชน สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โครงการ “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บริบทชุมชน สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา”

นางสาวภิรมร์  อินธนู   โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์  อ.เทพา  จ.สงขลา  โทร 074-300240

ความสำคัญ นักเรียนยากจน ครูไม่ครบชั้น ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และขาดทรัพยากร แต่ชุมชนให้ความช่วยเหลือ  นักเรียนอ่อนวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสังเคราะห์ สำรวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1

2.เพื่อออกแบบกิจกรรม(พัฒนา)การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทดลองใช้และ ประเมินผลปรับปรุงกิจกรรม

วิธีการวิจัย มี 4 กิจกรรม คือ

(1) สำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา

(2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

(3) ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ

(4) ประเมินและปรับปรุงกิจกรรม

ความเห็น

–  ไม่แน่ใจว่า มีวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงแนะนำให้สืบค้นหลักการของวิธีการนี้

– จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอน

– น่าจะเป็น “การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน”

– การสำรวจปัญหาอาจไม่เพียงพอ ต้องวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น จำนวนครู งบประมาณ วิธีการ สื่อ  ความรู้ และเวลา โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนลักษณะเดียวกัน ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน

– การออกแบบกิจกรรมวิจัย ต้องการรายละเอียดว่า จะได้ความรู้อะไร  ได้อย่างไร ใช้ข้อมูลอะไร ในการนำมาอธิบาย

สรุป

ปรับปรุงข้อเสนอโครงการใหม่

ออกแบบวิธีวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้  ซึ่งมีหลายปัจจัย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s