เวที “เรื่องที่หนูอยากรู้สู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการวิจัย”

ชวนไปร่วมประชุม

เวที “เรื่องที่หนูอยากรู้สู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการวิจัย”
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554  ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล  เวลา 08.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กนักเรียน ครู โรงเรียน ได้นำเสนอผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกระบวนการวิจัย
2.เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกระบวนการวิจัย

กำหนดการ
08.00-10.00 น.   นำเสนอ “เรื่องที่หนูอยากรู้สู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการวิจัย” โดยนักเรียนแต่ละห้อง 6 สายชั้น จำนวน 36 ห้องเรียน และครูนักจัดกระบวนการประจำห้อง
09.30-09.45 น.   กล่าวต้อนรับโดย นายนิสิต ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล(สพป.สตูล)
09.45-10.00 น. บรรยายพิเศษ“งานวิจัยท้องถิ่น” โดย ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10.00-11.00 น. นำเสนอ “เรื่องที่หนูอยากรู้สู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการวิจัย” โดยตัวแทนนักเรียน 2 ห้องเรียนช่วงชั้นที่ 1/  ห้อง ป.2/1 ช่วงชั้นที่ 2 / ห้อง ป.5/1
11.00-12.00 น. เวทีเสวนา “รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุนด้วยกระบวนการวิจัย” 
                               1. ผู้อำนวยการสุทธิ  สายสุนีย  2. ตัวแทนครูนักจัดกระบวนการ  3. ตัวแทนผู้ปกครอง  4. ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา
                                ดำเนินเวทีเสวนาโดย นายอุกฤษ์  อิสมาแอล
13.00-16.00 น. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง “หลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกระบวนการวิจัยกับการศึกษาไทยในอนาคต”
                               1. ดร.สุทธาสินี  วัชรบูรณ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา
                               2. รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์  ภาควิชาวิศวกรรมช่างกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                               3. ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
                               4. นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล)
                               ดำเนินเวทีเสวนาโดย นายหรน  หัสมา  อดีตศึกษานิเทศก์(สพป.สตูล)/ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สตูล
16.00 น.             กล่าวขอบคุณเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดย นายสุทธิ  สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อโครงการวิจัยแต่ละห้องเรียน
ช่วงชั้นที่ 1
ป.๑/๑   ศึกษาการเลี้ยงปลาทองไว้เป็นเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
ป.๑/๒ ศึกษาวิธีการเลี้ยงปลากัดเพื่อสร้างนิสัยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
ป.๑/๓ ศึกษาบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันเพื่อสร้างความตระหนักการใช้จ่ายและการออมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓
ป.๑/๔ ศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อฝึกการสังเกตและบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑/๔
ป.๑/๕ ศึกษาการเลี้ยงปลากัดเพื่อฝึกทักษะการสังเกตและจดบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๕
ป.๑/๖ ศึกษาการเลี้ยงแมวเพื่อฝึกทักษะการสังเกตและจัดบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๖
ป.๒/๑   ศึกษาสาเหตุการหายของอุปกรณ์นักเรียนเพื่อสร้างความรับผิดชอบและส่งเสริมการประหยัด 
ป.๒/๒ ศึกษาพฤติกรรมการฉีกกระดาษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ป.๒/๓ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมซองสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓
ป.๒/๔ ศึกษาส่วนประกอบของลูกชิ้นเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔
ป.๒/๕ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของเล่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕
ป.๒/๖ ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์การเรียนจากสหกรณ์โรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๖

ป.๓/๑    ศึกษาวิธีการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ป.๓/๒ ศึกษาการบริโภคอาหารเช้า เพื่อส่งเสริมให้รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ป.๓/๓  ศึกษาวิธีการลดขยะอาคารเรียนสโรชาเพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ป.๓/๔  ศึกษาวิธีการลดขยะในห้องเรียนเพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ป.๓/๕  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยำไก่ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคยำไก่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕
ป.๓/๖ ศึกษาพืชสมุนไพรที่ใส่ในส้มตำพร้อมผักเคียงของส้มตำ เพื่อส่งเสริมการบริโภคพืชสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๖

ช่วงชั้นที่ 2
ป.๔/๑   ศึกษาการคิดอัตราค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในอาคารนิลปัทม์ และอาคารสโรชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
ป.๔/๒ ศึกษาคุณค่าและประโยชน์ของผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔/๒
ป.๔/๓ ศึกษาพฤติกรรมการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓
ป.๔/๔ ศึกษาวิธีการรีไซเคิลขวดพลาสติกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ 
ป.๔/๕ ศึกษาวิธีการส่งเสริมการรับประทานผักพื้นบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๕
ป.๔/๖ ศึกษาคุณค่าและประโยชน์ของน้ำประปาโรงเรียนอนุบาลสตูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๖

ป.๕/๑   โครงการศึกษาพฤติกรรมการดื่มน้ำโค๊กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
ป.๕/๒ ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ป.๕/๓    ศึกษาพฤติกรรมเด็กติดเกมส์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓
ป.๕/๔ โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔ 
ป.๕/๕    ศึกษาวิธีการไซเคิลขยะถุงนมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕/๕
ป.๕/๖ ศึกษาพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๖

ป.๖/๑   ศึกษาแนวคิดการพัฒนาตลาดนัดวันเสาร์ให้ยั่งยืนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ป.๖/๒ ศึกษาหาวิธีการลดขยะประเภทพลาสติกในโรงเรียนอนุบาลสตูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ป.๖/๓ ศึกษาวิธีการประหยัดน้ำประปาในครัวเรือนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
ป.๖/๔ ศึกษาวิธีการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔
ป.๖/๕ ศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕
ป.๖/๖ ศึกษาวิธีการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล

 ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลด

Advertisements

2 responses to “เวที “เรื่องที่หนูอยากรู้สู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการวิจัย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s