การบริหารและจัดการสถานศึกษา แบบ SWIPPACA

นางนวลใย  สุทธิพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพล
ต.กำเเพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
E-mail: nounyaisut@hotmail.com

จากการได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย เพื่อใช้การวิจัยแก้ปัญหาโรงเรียนทั้งระบบกับโครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัยในปี 2551 โรงเรียนวัดสวนพล จึงพบปัญหาที่้ต้องการแก้ไข คือ ความสามารถของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 4 (ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์) ไม่ได้มาตรฐาน (มีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ในระดับปรับปรุง )

ผู้บริหารมีความมั่นใจว่า การคิดสามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี และต้องส่งเสริมเด็กตั้งเเต่ระดับวัยเยาว์ จึงระดมความคิดทั้งโรงเรียน ได้การพัฒนาครู ด้วยรูปแบบ SWIPPACA ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน จึงได้ขอทุนวิจัยในโครงการ การพัฒนาครูด้วยรูปแบบ SWIPPACA เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

การพัฒนาครูโรงเรียนวัดสวนพลด้วยรูปแบบ SWIPPACA ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นการพัฒนาครูที่จัดขึ้นในโรงเรียนโดยโรงเรียนเป็นเจ้าของโครงการพัฒนา มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เน้นการฝึกปฏิบัติจริงที่นำสู่ห้องเรียน มีการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้  มีการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นรูปแบบพัฒนาที่ใช้ควบคู่กับชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์  พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ด้วยครู”

ขั้นตอนการบริหารและจัดการคุณภาพสถานศึกษา SWIPPACA  มีดังนี้

1. S มาจากคําว่า Self Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการทีผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ด้วยครู”
2. W มาจากคำว่า Whole School เป็นกระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นให้ทุก คนทุกฝ่ายในสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. I มาจากคําว่า Interaction เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ทําให้เกิดความรู้และขยายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง
4. P มาจากคําว่า Participation หรือการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งทรัพยากรและการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
5. P มาจากคําว่า Process and Product เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ มีการเชื่อมโยงขั้นตอนการทำ งานใหม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัว และมีผลงานตามวัตถุประสงค์วางไว้
6. A มาจากคําว่า Application หรือ การประยุกต์ใช้ความรู้เป็นแนวคิดที่ถือว่า การเรียนรู้ที่ดี ควรเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนํากระบวนการหรือองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
7. C  มาจากคำว่า Check การตรวจสอบหรือการประเมิน
8. A มาจากคำว่า Action นำผลการตรวจสอบ ผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง และประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง วางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น

ผลที่เกิดกับผู้เรียนปี  2552
1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2552
2. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะ รางวัลระดับ สพท. และจังหวัด 34 คน
3. รางวัลเขียนเรียงความนโยบาย 3 D
4. รางวัลด้านภาษา จำนวน 21 รางวัล
5. รางวัลด้านคอมพิวเตอร์ 3 รางวัล
6. รางวัลด้านวิทยาศาสตร์ 16 รางวัล
7. รางวัลด้านคุณธรรม 16 รางวัล

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ผู้บริหารและครู
1.ผลงานยอดเยี่ยมรูปแบบการบริหาร เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2553 ระดับประเทศ
2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
3. ผู้บริหารได้รับรางวัล นวัตกรรมบริหารสถานศึกษา(Best Practice)ของ สพท.นศ.1 และได้รับรางวัล เหรียญเงินในงานศิลปะหัตถกรรมฯภาคใต้ 2552
4.นางจิรารัตน์  ล่องจ๋า  ครูชำนาญการพิเศษมีผลงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม (Best Practice) ของสพฐ.2552

ผลที่เกิดกับชุมชน
ชุมชนร่วมมือจัดการศึกษา สืบทอดประเพณี และร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s