ความสำเร็จในโครงการผู้บริหารทำวิจัย ปี 2551

ผอ.ก่อศักดิ์ ศรีน้อย
E-mail: kosaksri@hotmail.com
…………………………………….

1.บริบทของโรงเรียน

โรงเรียนสงขลาวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอสิงหนคร ประกอบด้วย ครู 108 คน นักเรียน 1,825  คน ลูกจ้าง 14 คน เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2552 เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบ 2 ของ สมศ. ในระดับดี 12 มาตรฐาน และดีมาก 2  มาตรฐาน จากผลการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. ในการพัฒนาครูแกนนำ โรงเรียนมีครูแกนนำ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และเห็นความสำคัญของการนำครูแกนนำมาพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ อันประกอบด้วย  การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2551

2.ทำวิจัย

การทำวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหว่างการปฏิบัติงานโดยครูแกนนำโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เนื่องจากการจัดการศึกษาในลักษณะของเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้ครูขาดการนิเทศจากผู้รับผิดชอบภายนอก ผู้นิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษาขาดความรู้–ทักษะการนิเทศ ทำให้ครูขาดความรู้–ทักษะในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องทำการนิเทศด้วยตนเอง หรือจัดให้มีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสงขลาวิทยาคมได้ทดลองการพัฒนาครูระหว่างการปฏิบัติงาน(ครูประจำการ) โดยมุ่งที่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของครูพัฒนางานประจำ และลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง(โรงเรียน) ทั้งนี้ได้ทดลองดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 จนสามารถกำหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาครูระหว่างการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) และกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ข้อ

ข้อ 1.เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหว่างการปฏิบัติงานโดยครูแกนนำ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ข้อ 2.เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของครูระหว่างการปฏิบัติงานโดยครูแกนนำ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

3.ผลการทำวิจัยเรื่องนี้ เกิดผลดีต่อโรงเรียน ครู และผู้วิจัย ดังนี้
3.1โรงเรียน
-จัดระบบการนิเทศภายในที่สมบูรณ์
-โรงเรียนได้รับการปนระเมินเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง,โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ฯลฯ
-โรงเรียนจัดการเรียนรู้  ได้อย่างเป็นระบบและมีผลการเรียน(NT) สูงขึ้น

3.2ครู
-ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ ด้านการวางแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียน ด้านการผลิต–ใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการวิจัย และการนำเสนอผลงาน
-จัดทำผลงานวิชาการประเภทต่างๆ แล้วเสร็จ 153 รายการ
-เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน 35 คน และผ่านการพิจารณาเป็นครูชำนาญการพิเศษ 4 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา

3.3ผู้วิจัย
-ได้รับคัดเลือกจากสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้นำเสนอในการประชุมเรื่องการวิจัยทางการศึกษา เมื่อวันที่ 10–11 กันยายน 2552
-ได้นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญอยู่ในระหว่างการพิจารณา
-ได้ดีพิมพ์ในวารสาร เขา ป่า นา เล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
-ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครู ผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ

นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s