แนะนำโครงการ : ผอ.โรงเรียนในจังหวัดสตูล

วันนี้  ไปแนะนำ “โครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย” ให้แก่ผอ.โรงเรียนของจังหวัดสตูล ซึ่งกำลังอบรม”หลักสูตรยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาทั้งระบบ” ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา  เนื้อหาของหลักสูตรมี 9 โมดูล  คือ1. การวิเคราะห์บริบท (ใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติของจิตตปัญญาศึกษา)

2.การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม

ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า)

3.การนำองค์กรและเทคโนโลยีบริหารการศึกษา

(เป้าหมาย ค่านิยม ความคาดหมาย โดยอาศัยการสื่อสาร สร้างบรรยากาศ กำกับดูแล รับผิดชอบสังคม)

4.การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ (ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ เชื่อมโยงทั้ง 4 มิติ โดยผ่านกระบวนการสร้างคุณค่า)

5. การนำแผยยุทธศาสตร์สู่ปฏิบัติ (การกำหนดตัวชี้วัด)     

6.การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (การตอบสนองต่อ

ปัจจัยแวดล้อม)

7.การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

8.การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้  และ 9.การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ได้แผบปฏิบัติการไปใช้พัฒนาการบริหาร

พบว่า โครงการผู้บริหารทำวิจัย สอดรับพอดีกับความรู้ที่ได้จากการหลักสูตรนี้   โดยผอ.โรงเรียนสามารถประยุกต์แผนปฏิบัติการ  ด้วยการทำวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์

อยากชวนผอ. ขอทุนจากโครงการนี้ ทำวิจัยซ้อนกับการพัฒนาโรงเรียน

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

19 สิงหาคม 2553Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s